Konferencje

VII Konferencja z cyklu Bezpieczny Szpital

Redakcja “Zakażeń” zaprasza na

VII Konferencję z cyklu Bezpieczny Szpital, której tematem przewodnim będą: “Nowe leki i środki w przeciwdziałaniu zakażeniom”

Szanowni Koledzy – Lekarze i Pielęgniarki

Nieprzypadkowo zapraszamy was na konferencję czasopisma „Zakażenia” z cyklu „Bezpieczny Szpital” poświęconą najnowocześniejszym lekom i środkom terapeutycznym w zwalczaniu zakażeń. Uważamy bowiem, że wymagają one, podobnie jak receptariusze szpitalne, systematycznego monitorowania, nieustannej oceny po to, by można było modyfikować receptariusze, dostosowywać do potrzeb poszczególnych placówek. Absurdem bowiem jest ingerencja w ordynację lekarską, dyktowanie lekarzom czy pielęgniarkom, jakie leki czy środki terapeutyczne mają stosować. Obowiązkiem lekarza i pielęgniarki jest leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Poszczególne leki są rejestrowane na podstawie protokołów badań klinicznych. Po zarejestrowaniu są jednak nadal prowadzone badania, które wykazują ich skuteczność w innych schorzeniach. Eksperci zalecają więc stosowanie ich w pozostałych potwierdzonych klinicznie przypadkach, nie objętych rejestracją. Na świecie aż około 50–60% leków stosowanych jest poza wskazaniami z rejestracji. Powstają więc luki prawne, które mogą prowadzić do błędnych decyzji. Dodatkowo od początku tego roku sytuację komplikuje zamieszanie wokół list refundacyjnych. Wprowadza się lub skreśla kolejne leki. Powstają kolejne edycje list refundacyjnych. Minister zdrowia Arłukowicz mówi wręcz o Dzikim Zachodzie na polskim rynku leków. Firmy same wycofują wnioski refundacyjne. Każdy powstający przy tej okazji błąd odbija się na losie określonej grupy chorych, obraca przeciw pacjentom. Mogą być błędnie przeprowadzane przetargi na zakup środków terapeutycznych i dezynfekcyjnych. Nie można ich bowiem kupić po cenach wyższych niż stanowi limit refundacji. Toteż lekarzom, pielęgniarkom i placówkom medycznym grożą kary ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. I to nawet wówczas, gdy środek został zastosowany zgodnie z wiedzą medyczną, ale poza wskazaniami rejestracyjnymi. Przykładowo szpital Wolski w Warszawie zapłacił 60 tys. kary umownej, a następnie obciążył nią lekarza.

Ale nawet wtedy, gdy lekarz zapisze lek zgodnie z zaleceniami refundacyjnymi, nie jest w pełni bezpieczny. Pacjent bowiem na podstawie ustawy o prawach pacjenta może wykazać, że poniósł uszczerbek na zdrowiu, bo nie był leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zażądać należnego mu odszkodowania. Jeśli zaś lekarze będą bać się kar, to pacjenci zaczną otrzymywać nie te leki, które są dla nich najlepsze. Dostaną natomiast takie, do których nie „przyczepi się” NFZ. Oczywiście wówczas efekty leczenia będą gorsze. W sumie stracą pacjenci.

prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji z cyklu Bezpieczny Szpital
“Nowe leki i środki w przeciwdziałaniu zakażeniom”

Redakcja “Zakażeń” zaprasza na

VII Konferencję z cyklu Bezpieczny Szpital, której tematem przewodnim będą: “Nowe leki i środki w przeciwdziałaniu zakażeniom”

Konferencja odbędzie się w dniach 11–12 maja 2012 r. w hotelu Lord przy Al. Krakowskiej 218 w Warszawie

PIĄTEK 11 MAJA

13.00 – 14.00 – przyjazd gości, rejestracja w hotelu
14.00 – 15.00 – bufet kanapkowy
15.00 – 15.30 – Nowe możliwości leczenia ciężkich zakażeń powodowanych przez ziarenkowce Gram(+) – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda, Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

Wśród czynników etiologicznych ciężkich zakażeń człowieka pojawiają się coraz częściej szczepy wielooporne na leki przeciwdrobnoustrojowe. Dotyczy to w szczególności ziarenkowców Gram ( + ). Przełom wieku XX i XXI to okres, w którym na całym świecie wystąpiły ciężkie zakażenia o tej etiologii. Niestety w kilku przypadkach zakończone zgonem ze względu na brak możliwości zastosowania skutecznego klinicznie leku. Na początku XXI wieku pojawiło się kilka nowych leków przeciwdrobnoustrojowych obejmujących swym zakresem wielooporne ziarenkowce Gram ( + ) i wykazujące się wysoką skutecznością kliniczną.

15.30 – 15.50 – Nowe leki w zakażeniach bakteriami Gram (-) – dr Artur Drzewiecki, Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wielooporne szczepy bakterii Gram (–) stanowią coraz ważniejszy problem w medycynie. Szczególnie ważne jest to, że prawie cały najnowszy postęp w zakresie antybiotyków dotyczył leków przeciw bakteriom Gram (+). Dlatego też zostaną przedstawione zasady, jak skutecznie korzystać z leków, jakie mamy do dyspozycji.

15.50 – 16.10 – Zakażenia Clostridium difficile u dzieci – doc. Dorota Rożkiewicz, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci w Białymstoku

Epidemiologia zakażeń Clostridium difficile zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich lat. Zanotowano wiele epidemii w Kanadzie, USA i Europie. Problem zakażeń, głównie szpitalnych, wywołanych przez C. difficile u dorosłych został przedstawiony na VI Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczny Szpital” w 2011 roku. Dotychczas prawie w ogóle nie był on jednak dostrzegany w populacji dziecięcej i marginalnie traktowany w zakażeniach pozaszpitalnych.

Autorka prowadziła 5-letnie prospektywne badania nad udziałem C. difficile i innych enteropatogenów w indukcji ostrej biegunki pozaszpitalnej u dzieci. Badania (z grupą kontrolną) objęły prawie 1700 dzieci. Wykazała, że CA-CDAD (community acquired Clostridium difficile associated diarrhea), rozpoznana według europejskiej definicji przypadku, zajmowała trzecie miejsce (po Salmonella i Klebiella) wśród dzieci z określonym enteropatogenem bakteryjnym. W swym wystąpieniu przedstawi aspekty kliniczne, laboratoryjne i epidemiologiczne oraz czynniki ryzyka zakażeń C. difficile u dzieci.

16.10 – 16.30 – Zastosowanie Rifaksyminy w leczeniu zakażeń jelitowych o etiologii Clostridium difficile – dr n. med. Henryka Mięgoć, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Najczęstszą przyczyną biegunek występujących w czasie trwania antybiotykoterapii lub w okresie 4 tygodni po jej zakończeniu jest zapalenie okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile. Lekiem z wyboru jest stosowany doustnie metronidazol lub doustna wankomycyna. Z powodu narastającej częstości izolacji wankomycynoopornych entrokoków CDC nie zaleca stosowania wankomycyny jako leku pierwszego rzutu w AAC. Natomiast zalecany metronidazol ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego i może wywołać ogólnoustrojowe działania niepożądane. Problemem jest też leczenie nawrotów zakażenia. Jest to powodem poszukiwania nowych metod leczenia zapalenia jelit w przebiegu infekcji Clostridium difficile. Takim lekiem może być rifaksymina, antybiotyk o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, praktycznie nie wchłaniający się z przewodu pokarmowego, osiągający wysokie stężenie w kale a tym samym nie selekcjonujący szczepów opornych oraz nie wywierający trwałego wpływu na fizjologiczną florę przewodu pokarmowego. Rifaksymina może być lekiem stosowanym po niepowodzeniu konwencjonalnych antybiotyków w zwalczaniu nawracającej biegunki związanej z infekcją C. difficile oraz być szansą na odejście od długotrwałego stosowania innych antybiotyków o działaniu ogólnoustrojowym.

16.30 – 16.45 – Nowoczesne rozwiązania w zwalczeniu szczepów Clostridium difficile – Mgr Marzena Korbecka-Paczkowska

16.45 – 17.05 – Odmienność antybiotykoterapii u pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej – Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM

Czy można uniknąć kosztownej antybiotykoterapii w zespole stopy cukrzycowej? Antybiogram kontra cechy klinicznego zakażenia rany. Optymalna strategia leczenia ZSC. Zasady pobierania materiału mikrobiologicznego kluczem do optymalizacji antybiotykoterapii. Które antybiotyki najlepiej penetrują do miejsca zakażenia w ZSC?

17.05 – 17.25 – Obecne możliwości leczenia zakażonych HIV – prof. dr hab. med. Alicja Wiercińska-Drapało, kierownik Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, redaktor naczelny czasopisma HIV and AIDS

17.25 – 17.35 – Dyskusja
17.35 – 17.50 – Przerwa kawowa
17.50 – 18.10 – Nowe metody diagnostyczne i nowe leki w leczeniu gruźlicy – dr med. Katarzyna Kruczak, Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Gruźlica nadal pozostaje dużym problemem światowej epidemiologii. W Bombaju odnotowano kilkanaście przypadków tej choroby opornej na wszystkie dostępne leki. W świecie są rejony o dużej zapadalności na gruźlicę lekooporną, tzw. MDR i XDR. W Polsce, mimo malejących oficjalnych współczynników zapadalności, ciągle są one wysokie, dużo jest tzw. utajonej infekcji gruźliczej. Dotyczy ona aż 23% zdrowej populacji. Jeszcze znacznie więcej jest jej w grupach ryzyka. Jak zatem dzisiaj diagnozować i leczyć gruźlicę?

18.10 – 18.30 – Najczęstsze niepowodzenia w leczeniu grzybic skórnych – prof. dr hab. med. Anna B. Macura, kierownik Zakładu Mykologii Katedry Mikrobiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Typowe błędy:

  • wdrożenie leczenia na podstawie tylko objawów klinicznych – to może wcale nie być grzybica;
  • fałszywie ujemne wyniki badań mykologicznych wykluczają grzybicę, która w rzeczywistości istnieje;
  • brak oceny lekooporności przy izolacji grzybów drożdżopodobnych;
  • źle dobrany lek przeciwgrzybiczny – nie każdy z nich działa na każdy grzyb;
  • i wiele innych.

18.30 – 19.00 – Dyskusja i podsumowanie
20.00 – 24.00 – Uroczysta kolacja

SOBOTA 12 MAJA

7.00 – 9.00 – Śniadanie
9.00 – 9.20 – Nowe wyzwania i nowe technologie w zakresie dekontaminacji wyrobów medycznych w warunkach zakładu opieki zdrowotnej – Mgr Stanisław Świtalski, kierownik Działu Sterylizacji i Dezynfekcji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 ACK AM w Gdańsku

Ocena procedur dekontaminacji narzędzi wykorzystywanych w procedurach mało inwazyjnych. Robotyzacja w medycynie – nowe wyzwania w dekontaminacji.
Postępowanie z endoskopem elastycznym w warunkach Centralnej Sterylizatorni – rozwiązania systemowe a praktyka. Nowe technologie CS w Polsce – ocena i perspektywa rozwoju.

9.20 – 9.50 – Zasady zamawiania preparatów dezynfekcyjnych. Metody dezynfekcji stosowane w podmiotach leczniczych. – dr Maria Ciuruś, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Specjalista ds. epidemiologii Boni Fratres Lodziensis Sp z o.o. Szpital Zakonu Bonifratów św. Jana Bożego w Łodzi

Skuteczna dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego jest podstawą w profilaktyce zakażeń we wszystkich podmiotach leczniczych. Nieumiejętne stosowanie preparatów dezynfekcyjnych i nieodpowiedni dobór zarówno środków jak i metod dezynfekcji ma ścisły związek z rosnącymi kosztami leczenia pacjentów. Znaczna część personelu medycznego nie przestrzega podstawowych zasad związanych z dezynfekcją i tym samym przyczynia się do tego, że pomimo wprowadzania nowoczesnych metod leczenia, podmioty lecznicze są niebezpieczne dla leczonych pacjentów.

9.50 – 10.10 – Sterylizacja radiacyjna – najczęściej stosowana metoda sterylizacji dla materiałów sterylnych wprowadzanych do zakładów opieki zdrowotnej – mgr Anna Bojanowska-Juste, kierownik Centralnej Sterylizatorni Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Sterylizacja radiacyjna – najczęściej stosowaną metodą sterylizacji dla produktów jednorazowych wprowadzanych do zakładów opieki zdrowotnej.
Sterylizacja radiacyjna – fizyczna metoda sterylizacji za pomocą promieniowania gamma/źródłem promieniowania izotopy naturalne Co-60, Cs-137/
Sterylizacja wiązką szybkich elektronów/akceleratory elektronów o mocy 10-50 kW w wiązce – energia przyspieszonych elektronów 8-10 MeV/.
Sterylizacja za pomocą promieniowania X/źródła promieniowania X/.
Działanie sterylizacji radiacyjnej polega na nieodwracalnym uszkodzeniu cząsteczek DNA w komórkach drobnoustrojów, wywołanym działaniem jonów, cząsteczek wzbudzonych i rodników, prowadzącym do śmierci komórki.
Schemat działania sterylizacji radiacyjnej:
wysokoenergetyczne elektrony – jonizacja – powstawanie wolnych rodników – zmiany chemiczne/w wyniku uszkodzenia wiązań chemicznych/ – efekty mikrobiologiczne w patogennej mikroflorze człowieka: bakterie, riketsje, grzyby, pierwotniaki, wirusy/.
Sterylizacja radiacyjna wiązką szybkich elektronów to: proces szybki i efektywny, prowadzony w temperaturze otoczenia, nie wymagający kwarantanny, bez zastosowań toksycznych związków chemicznych, nie wzbudzający radioaktywności.

10.10 – 11.30 – Dekontaminacja sprzętu i pomieszczeń o wysokim reżimie sanitarnym – nowa norma i procedury – dr Mchał Zabłocki

10.40 – 11.00 – Rana zainfekowana – postępowanie i profilaktyka – dr Marzanna Bartoszewicz, Katedra i Zakład Mikrobiologii AM we Wrocławiu

11.00 – 11.15 – Koncepcja leczenia ran T.I.M.E przy zastosowaniu nowoczesnych środków antyseptycznych i opatrunków – mgr Marzena Korbecka-Paczkowska

11.15 – 11.35 – Jakość i bezpieczeństwo przygotowania leku w szpitalu, w świetle aktualnych przepisów prawnych – Mirosława Malara, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

W jaki sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i procedurami medycznymi przygotowywać leki w szpitalu? Kto ponosi odpowiedzialność prawną za niewłaściwe przygotowanie leków.

11.35 – 12.05 – Kontrola zakażeń – nowy paradygmat – dr Allen Hanouka, GAMA Healthcare, Wielka Brytania

12.05 – 12.20 – Porównanie właściwości zwalczania drobnoustrojów przez różne podłoża metaliczne, eksperyment przeprowadzony w laboratorium mikrobiologicznym uniwersytetu brytyjskiego Southampton – Piotr Jurasz, Polskie Centrum Promocji Miedzi

12.20 – 12.35 – Znaczenie procedur higieny rąk w placówkach ochrony zdrowia – Rita Pawletko, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

12.35 – 13.00 – Dyskusja i podsumowanie konferencji

13.30 – 14.00 – Obiad

14.00 – Wydawanie certyfikatów, stemplowanie delegacji

Uczestnicy konferencji otrzymają 8 punktów edukacyjnych.
Konferencja odbędzie się 11–12 maja 2012 r. w hotelu Lord przy Al. Krakowskiej 218 w Warszawie. Dojazd z Dworca Centralnego tramwajem (linie 7, 9, 35) lub autobusem (linie 106, 154, 182, 301).
Szczegóły na stronie internetowej www.twojezdrowie/?konferencje/bezpieczny-szpital.html
lub pod numerem telefonu (22) 861 41 58, 861 41 57.
Informacje można również uzyskać, przysyłając e-mail pod adres:
biuro@twojezdrowie.com.pl
Uczestnictwo można zgłaszać na następujące sposoby (ankieta zgłoszeniowa do pobrania pod adresem www.twojezdrowie.com.pl – zakładka konferencje):

tel. fax e-mail adres pocztowy
22 861 41 58 22 638 41 06 biuro@twojezdrowie.com.pl Twoje Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Podmiejska 12
01-498 Warszawa

Koszt konferencji obejmuje udział w wykładach, posiłki, materiały konferencyjne, uroczystą kolację

Zgłoszenie do 30.04.2012 Zgłoszenie po 30.04.2012 Prenumeratorzy “Zakażeń” Uczestnicy poprzednich edycji “Bezpiecznego Szpitala”
270 zł 320 zł 200 zł 200 zł

Opłata nie uwzględnia kosztu noclegu.
Nr konta: 03124028871111000033896942 z dopiskiem “Bezpieczny Szpital VII
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organizatora.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału oraz punkty niezbędne do zawodowego awansu.
Dla tych uczestników, którzy zechcą skorzystać z noclegów zarezerwowaliśmy pokoje w hotelu Lord po zniżkowych cenach.
Prosimy o indywidualną rezerwację pokoi, podając przy zgłoszeniu tytuł konferencji.
Hotel Lord – Recepcja
e-mail: recepcja@hotellord.pl
tel. +48 22 574 20 20
fax +48 22 574 21 21

pokoje 1-osobowe – 203,00 zł brutto
pokoje 2-osobowe – 217,00 zł brutto
pokoje 2-osobowe dla 1 osoby – 210,00 zł brutto

Pliki do pobrania

ankieta zgłoszeniowa [.doc]

Dojazd

Mapka dojazdu Al. Krakowska 218
Warszawa

Dojazd komunikacją miejską:
Linie tramwajowe – 7, 9, 35
Linie autobusowe – 106, 154, 182, 301